Ezoteryka Nowej Ery

Zwroty

Zwroty

 1. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy (na adres e-mail) oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Klient-Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.ezoterykanowejery.pl.com/reklamacje-i-zwroty zakładka Reklamacje i zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument lub Klient-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument lub Klient-Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z prawem konsumenckim.
 9. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zwróci Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument lub Klient-Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.